Författararkiv

Hemligt papper mellan Löfven och Sjöstedt
16 januari 2019

Just utkommen från talmannen berättade vänsterledaren Jonas Sjöstedt varför hans parti accepterar att de fyra övrigas förödmjukande formulering att Vänsterpartiet inte ska inte ha något inflytande över politikens inriktning.

Vänsterpartiet ska på sedvanligt sätt självklart deltar i riksdagsarbetet, utskott, mm, men dessutom
finns en överenskommelse mellan Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt i övriga frågor (än de 73 punkterna), enligt Vänsterledaren.

”Det som står i pappret är hemligt.”, sade Jonas Sjöstedt.

Märkligt att de politiska reportrarna lät detta flyta förbi och vänta med att lyfta fram pappret – att det ledande regeringspartiet med statsministerposten har ingått en överenskommelse med oppositionen till vänster om den framtida politiken som är hemlig.

Uppenbarligen är ledarna för Liberalerna och Centern så stukade att de inte heller gjorde en stor sak av detta.

Ska vi kalla det hemliga pappret för en statshemlighet ?

Annonser

Beslutskraft för liberal politik ?
14 januari 2019

Jan Björklund påstår att Liberalernas och Centerns stöd till Stefan Löfven som statsminister och fortsatt rödgrön regering har säkrat att den ska driva liberal politik. Här är de vanligaste ledorden i de 73 punkterna:

Nya utredningar, ses över, diskuteras, utvärderas, värnas, pådrivande i EU, genomlysning, kommission tillsätts, ska återkomma, beslutsunderlag ska tas fram, primärvården ”genomgång av vad som redan utretts och vad som kräver ytterligare utredningar”, ”En struktur.….tas fram.” – dessutom många förslag utan precisering.

Kontentan:

1/Finanspolitiskt ramverk värnas
2/Konjunktursvängningar – utredning pågår redan.
3/Bättre villkor företagande, sänkt arbetsgivaravgift, breddad RUT, 3:12 utreds.
4/ Skattereform – oklart när och hur.
5/ Sänkt skatt arbete, skatteväxling, värnskatt tas bort.
6/ Bidrag till kommuner/landsting ökar i jämn takt.
7/ Lägre skatt för pensionärer – tidigare beslutat.
8/ Familjevecka, fler lediga dagar.
9/ Valfrihet, Reepalu-förslagen i papperskorgen – nedröstade förra året.
10/ AP-fonders placeringsregler – utvärderas.
11/ Gröna obligationer – försök, utvärdering.
12/ Nationellt samverkansråd med näringslivet – fortsätter.
13/ Exportsatsning – utvecklas utan precision.
14/ Kunskapslyftet byggs ut.
15/ Fler företagare – utreds.
16/ Växande företag, RUT tredubblas, sänkt arbetsgivaravgift – enklare 3:12 utreds.
17/ Fler jobb utan utbildningskrav – arbetsmarknadens parter ska vara överens.
18/ Arbetsförmedlingar avskaffas inte – fristående aktörer begränsas.
19/ Arbetslöshetsförsäkringen blir liknande ”dansk flexicurity” – ej konkret.
20/ Arbetsrätten mjukas upp särskilt för mindre företag, fack och företag ska komma överens – utreds.
21/ Utvisning av kompetent arbetskraft, särskilt visum för högkvalificerade – utreds.
22/ Digital infrastruktur byggs ut.
23/ Fler servicekontor på landsbygden – utred slopat krav på bygglov för kaféer, ridhus, mm, i anslutning till gårdar, utred gårdsförsäljning av alkohol, dock säkras Systemets monopol.
24/ Enklare investera i sol- och vindenergi för eget bruk – ej preciserat.
25/ Stärk jordbrukets konkurrenskraft – utred.
26/ Privat äganderätt till skog – stärkt skydd utred. Skydd för arter utred.
27/ Skydd av värdefull natur – staten ska vara föregångare.
28/ Höghastighetståg – finansiering ska diskuteras (Vänsterpartiet får vara med), utred miljöstyrande system, utred biljettsystem för all kollektivtrafik.
29/ Ökad punktlighet för järnväg – långsiktiga åtgärder ska tas fram.
30/ Aktiv klimatpolitik – ses över.
31/ Fossilfria transporter – utredning tillsätts.
32/ Minska flygets klimatpåverkan – utredning pågår.
33/ Prospektering efter kol, olja och fossilgas förbjuds – utred.
34/ Sverige ska driva på EU om klimatlag.
35/ Skatt på farliga kemikalier i kläder och skor, avdrag för grön teknik, klimatbonus och avgifter på personbilar förstärks, skatt på förbränning av avfall, handlingsplan för minskade utsläpp tas fram – utan precisering.
36/ Barnvänliga hållbara städer. Stadsmiljöavtal utvecklas, alternativ till bilism , mer cyklism, bilpooler stimuleras – utan precisering
37/ Mikroplaster ska förhindras – utreds.
38/ Biobaserad ekonomi. Pant på batterier, mobiler och annan elektronik – ska utredas. Alla produkter ska ha ett produktpass – utreds.
39/ Biologisk mångfald. Pådrivande i EU för hållbara fiskbestånd – försök med kameraövervakning av fiskefartyg.
40/ Nyanlända snabbare in på arbetsmarknaden. ”En svensk nystart införs.” Kvalitetslyft för SFI, svenska för invandrare, språkplikt för asylsökande och de som får stöd – tilläggsdirektiv till utredning.
41/ Svenska språket krav för medborgarskap.
42/ Stoppa hedersbrotten. Brott med hedersmotiv – utreds. Myndigheterna ska kunna ingripa om personer förs ut ur landet för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas – ”tas i samma utredning”.
Ej offentliga medel till föreningar/religiösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar hedersrelaterad brottslighet – genomlysning av förordningar och myndighetsinstruktioner.
43/ Skärpning av Ebo, eget boende för asylsökande.
44/ Fri hyressättning vid nybyggen – ska utredas. Kartläggning av lägesfaktorn – kommission tillsätts.
45/ Flyttskatten tas bort genom att räntan på uppskovsbeloppet avskaffas.
46/ Förenkla planprocessen vid byggande – översyn av riksintressen, utredning av enklare redovisning.
47/ Investeringsstöd för hyresrätter i hela landet.
48/ Öka byggandet i trä, klimatdeklarationer i byggandet – uppdrag till Boverket.
49/ Läroplaner revideras, betoningen på faktakunskaper stärks. Uppdrag till Skolverket. Skolor med stora brister kan stängas – ska utredas.
50/ Betyg från årskurs fyra för ”skolor som vill”.
51/ Tioårig grundskola – regeringen ska återkomma med förslag.
52/ Nyanländas barn ska snabbare lära sig läsa, förlängd skolplikt, kortare sommarlov. Ökad studietakt för duktigare elever.
53/ Skapa studiero, mobilförbud i klassrum, ny lag 2021. Elever som hotar ska lättare stängas av.
54/ Ökad elevhälsa – ska utredas. Beslutsunderlag för statlig skola ska tas fram.
55/ Nytt betygssystem i gymnasier, ämnesbetyg.
56/ Reformerad lärarutbildning, intagningskrav höjs, fler lärarledda timmar, Sex och samlevnadsundervisning obligatorisk.
57/ Etableringsstopp för fristående religiösa skolar.
58/ Generalplan tas fram för kortare sjukvårdsköer.
59/ Utredning tillsätts 2020 kring barn- och ungdomshälsa.
60/ Bättre primärvård. ”Ett större arbete genomförs av Socialdepartementet utifrån vad som redan utretts och vad som kräver ytterligare utredningar….reformer ska vara genomförda under mandatperioden.”
61/ Kvaliteten i sjuk- och åldringsvården förstärks, konkurrensneutralitet mellan offentliga och fristående vårdgivare.
62/ Kostnadsfria kläder för anställda i äldreomsorgen. Satsningar på specialistsjuksköterskor.
63/ Psykisk ohälsa – utred hur patienter snabbt får hjälp.
64/ Personlig assistans och ersättningar.
65/ Skyddsbehövande (riskerar dödsstraff eller utsätts för tortyr om de utvisas) får samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.
66/ Skyddsbehövande får viss respit från krav på egen försörjning.
67/ Framtida migrationspolitik diskuteras/utreds i parlamentarisk kommitté.
68/ Försvarsanslag höjs trappvis (ingen förändring av gällande beslut). ”En struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar tas fram.
69/ 10 000 fler poliser till 2024 (ingen förändring).
70/ Vapenexport förbjuds till Jemen så länge konflikten pågår.
71/ En procent av bruttonationalinkomsten BNI ska gå till bistånd, oförändrat.
72/ Stärk oberoende granskande journalistik, mångfald i medierna, mer stöd utan precisering.
73/ Parlamentarisk översyn av grundskyddet för demokratin, domstolarna, public service oberoende.  Översyn av valsystemet, motståndskraft mot manipulationer.

Så valde (SD) mellan blocken gångna 4 åren
13 december 2018

Många politiska reportrar, ledarskribenter och politiker använder sig i dessa dagar av nebulösa uttryck som ”lutar sig mot” och liknande. Minst sagt svårgripbart för majoriteten av väljare.

Därför kan det vara på sin plats att bidra med lite fakta som jag hittade hos Riksdagens Utredningstjänst (Dnr 2018:866) under rubriken ”Huvudvoteringar och reservationer” om slutliga beslut behandlade av utskotten.

Det gäller hur Sverigedemokraterna (SD) röstade vid blockskiljande förslag på regeringen S och MP samt stödpartiet V å ena sidan, den borgerliga alliansen å den andra och ”där SD:s agerande skulle kunna sägas ha haft påverkan på vilket förslag som fick kammarens bifall.”, enligt Utredningstjänsten, avrundade tal.

Riksdagsår

2014/15:  SD röstade 61 procent av gångerna på rödgröna regeringen, 27 procent på de borgerliga, avstod 12 procent.

2015/16:  SD röstade 76 procent på rödgröna regeringen, 9 procent på borgerliga, avstod 15 procent.

2016/17: SD röstade 57 procent på rödgröna, 29 procent på borgerliga, avstod 15 procent.

2017/18: SD röstade 53 procent på rödgröna, 30 procent på borgerliga och avstod 17 procent.

Summa under hela gångna riksdagsperioden: SD röstade på rödgröna 61 procent, 24 procent på borgerliga, 15 procent.

Det vore tacksamt om professionella partipolitiska tyckare kompletterar med ovanstående fakta när de hjälper en förvånad omgivning att orientera sig.

 

Pengar och Politik – girigt hos rika som fattiga
30 november 2018

I den allmänna politiska villervallan har ett antal politiker sett till att skaffa sig själva betydligt bättre ekonomiska villkor, både i en av landets rikaste kommuner Lidingö och den allra fattigaste Malmö:

Moderater och kristdemokrater på Lidingö höjer nu sina egna löner med storleksordningen 25 procent medan de som betalar, väljarna, får nöja sig med ca 3 procent i genomsnitt.

Skrattretande motivering kommer från 28-årige kristdemokraten Carl Johan Schiller på Lidingö som verkligen lever upp till partiets profilannons för honom ”Dina skattepengar, mitt fokus”. Hans månadslön höjs från 66 300 kr till 81 600 kr, med sociala utgifter och expenser kostar han då skattebetalarna ca 1,5 miljon om året.

”Poängen är att vi vill undvika dåliga beslut. Med bättre beslut blir det också billigare och på så sätt kan vi värna skattebetalarnas pengar.”, säger han till DN.

Liberalen i församlingen får nästan dubbel lön eftersom ”hon har anslutit sig till den styrande majoriteten.”

Moderaten Daniel Källenfors ger sig själv över 20 procents påökt till 108 000 kr, med alla tillägg närmar han sig 2 miljoner i årskostnad. Det verkar som om Lidingös ledande moderater har blivit deformerade i den direktörtäta omgivningen….

Socialdemokrater och Liberaler i Malmö är i samma klass när de rundhänt utökar antalet kommunalråd från 7 till 10 för att locka de 4 liberala och en miljöpartist till att besätta fem av de högsta posterna.

Dessa två minipartier i Malmös fullmäktige har tillsammans endast sju av totalt 61 mandat – men får hälften av alla kommunalråd. I köpslagan med Socialdemokraterna fick alltså Liberalerna 4 kommunalråd för 4 mandat och Miljöpartiet ett kommunalråd för 3 mandat !

Den liberale veteranen Olle Schmidt gick emot den ungdomliga partimajoriteten och varnade för att de skulle få rykte om politisk ”prostitution”. Partiets försvarspolitiske talesperson Allan Widman var också emot beslutet.

Men Liberala Ungdomsförbundet i Malmö såg chansen att utbilda fem unga politiska sekreterare med höga löner på stadens bekostnad och röstade för.

Miljöpartisten uppges fundera på om hon ska acceptera guldregnet över minsta partiet.

O Dåliga föredömen

Under årtionden har jag som ekonomijournalist framfört argument emot bonus och svindlande löner för direktörer i näringslivet.

När direktörer visar dåligt föredöme underminerar de kostnadsmedvetandet på alla nivåer i företagen. Ofta är det externa faktorer som orsakar bra eller dåligt resultat. Att jämföra deras ”låga” löner med amerikanska, brittiska och tyska direktörslöner är att blanda bort korten eftersom få svenskar har möjlighet att få toppjobb i dessa länder.

Nu sprider sig uppenbarligen direktörssjukans girighet alltmer in i politikens värld – i första ledet bland ungdomar som kristdemokraten på Lidingö och liberalerna i Malmö medan äldre klokare bedrövat undrar vad som händer….

Bästa budet från Malmö (S)tad eller Militärjuntan i Thailand
27 november 2018

Den styrande S-ledningen i Malmö stad har erbjudit 4 kommunalrådposter och 5 politiska sekreterarjobb till ett av fullmäktiges minsta partier Liberalerna med endast 4 av 61 mandat. Idag har Malmö 7 kommunalråd med egna ansvarsområden samt några få oppositionsråd.

Om Liberalerna nappar på det feta betet, varje politiskt toppjobb kostar över en miljon om året inkl kringkostnader, väntar en stor och dyr expansion. Liberala Ungdomsförbundet var först med att stödja förslaget. Där ser man uppenbarligen framför sig högt betalda inskolningsjobb för egna aktiva ungdomar.

Den liberale veteranen Olle Schmidt, tidigare EU-parlamentariker, verkar dock ha omdömet i behåll när han till Sydsvenskan 26 nov säger: ”Det kommer att uppfattas som att Socialdemokraterna köper våra röster. Den allmänna uppfattningen blir att vi prostituerar oss.”

Lustigkurren ropar det socialdemokratiska slagordet i Stadshusets tomma ekande korridorer ”Alla ska med !”. Det gäller uppenbarligen också de grovt kriminella i paradvåningen på Malmös bästa läge med inhyrd städhjälp som kostar kommunen upp till 1800 kr om dagen per gangster som ska talas tillrätta, enligt SvT.

I Thailand har militärjuntan utlovat parlamentsval 24 februari. Juntaledaren general Prayut planerar att själv ställa upp i valet och ligger tvåa i senaste opinionsundersökningen. Han har därför utlovat en kontant julgåva till de drygt 14 miljonerna fattigaste plus bidrag till el och vattenräkningar samt resekostnader till sjukhus.

Där låter kritikernas slagord ”Quick cash” och ”Korruption”.

Galghumor från hårtslående KTH-doktorand
23 november 2018

Arkitekten Magnus Larsson, doktorand vid KTH, attackerar den nya blågröna majoriteten i Stockholm för att den backat från planerna på ett Nobel Center invid Nybroviken. På onsdagens SvD Kultur skriver han en text som hade passat utmärkt i teknologernas humortidning Blandaren:

Det skrotade Nobel Center-förslaget innebar ett uppsving för en reaktionär rörelse som på sistone styrt den urbana debatten mot ett rungande nej till allt som är nytt.

(Påminner om extremvänsterns debatter från 1968 då den som först kallade motståndaren reaktionär trodde sig ha vunnit debatten. Min anmärkning/HB)

I New York hade ikoner som Chrysler Building och Empire State Building aldrig fått byggas om motsvarande argument fridlyst den tidigare silhuetten. Det behöver man inte gilla, men då kanske man inte ska bo i en stad utan t ex i ett mindre föränderligt skärgårdslandskap.

(Påminner om moderate stadsbyggnadsrådet Joakim Larsson som i valrörelsen uppmanade åhörarna att rösta på något annat parti än hans eget om de inte gillar det nya Nobelhuset. En fjärdedel av Stockholms moderater följde uppmaningen och röstade på andra partier. Min anmärkning /HB)

På det tidiga 1600-talet då man kunde segla upp till Stureplan. Borde vi alltså avstått från den efterföljande ”dominerande bebyggelsen” …. och bör vi i sådana fall rätta till missförhållandet genom att riva Berzelii Park, Strandvägen, Dramaten och Norrmalmstorg ?

Med vilken grad av heterogen variation förändringen ska ske är en gestaltningsfilosofisk fråga. Stockholm behöver bli en stad där allt nytt är bra tills motsatsen bevisats.

Vi sparar de betydelsefulla byggnaderna och river de obetydliga. På de tillgängliga ytorna får våra bästa pennor addera ny arkitektur som leder Stockholm in i framtiden istället för tillbaka mot oföränderliga skärgårdslandskap och förhistoriska grottor.

/ Slut på sammandraget av arkitektdoktorandens debattinlägg.

Eftersom arkitekt Larsson verkar vara en komiker av rang anmäler jag mig som fjärdeopponent på hans kommande doktorsavhandling.

Vem är egentligen miljövännen ?
21 november 2018

I Lysekil protesterar ”miljövänner” mot att Preem dubblar produktionen i oljeraffinaderiet för knappt 2 miljarder kronor. Företaget försvarar sig med att tjockoljan minskar och miljövänligare drivmedel ökar.

Ägaren Mohammed Al-Amoudi sitter fortfarande i husarrest efter ett år i Saudi-Arabien trots löften om frisläppande när landets oberäknelige kronprins konfiskerar en del av Al-Amoudis förmögenhet till statskassan.

Många är emot vitt socker av hälsoskäl. I Örtofta utanför Lund ska tyskägda Nordic Sugar bygga ut sockerfabriken för en miljard kronor på fyra år samtidigt som det gamla sockerraffinaderiet i Arlöv läggs ned.

Många är skrämda av digitaliseringen framtvingad av globaliseringen. Inne i Lund säger tre företag upp närmare ettusen anställda ihopräknat, Tetra Pak, Baxter medicinteknik och Sony Mobile. Företagen blir effektivare, det handlar om långsiktig överlevnad, samtidigt blir sannolikt främst äldre anställda överflödiga.

Valets störste förlorare sitter kvar tills vidare
19 november 2018

Valets störste vinnare är liberalen Torkild Strandberg i Landskrona, kommunstyrelseordförande som i tolv år styrt staden och från dåligt utgångsläge fått den att framstå som ett mönster för andra problemfyllda kommuner. Men han får svepande kritik från partiledaren Jan Björklund.

Åtminstone har väljarna uppfattat det så. Björklund påstod efter valet att han lyckats få 100 000 nya väljare. Men enligt valmyndigheten ökade Liberalerna med endast knappt 18 000 röster när totala ökningen av antalet godkända röstsedlar i landet samtidigt ökade med 245 000.

Alltså måste Jan Björklund jämföra med en opinionsundersökning, det finns annars inget faktiskt stöd för hans sifferdribblande. Han är nu ledsen för att han själv får alltför hård kritik.

Valets störste förlorare är moderaten Joakim Larsson, ordförande för partiet i hela Stockholms stad. Han ensam förorsakade den gigantiska valförlusten i partiets kärnområden. Detta sedan han vid ett folkmöte vid Nybroviken försvarade byggandet av ett nytt Nobelhus som han drivit igenom ihop med Socialdemokraterna.

Planen var att ta emot sponsring i halvmiljardklassen från HM-Persson och Wallenbergarna till ett skräckbygge för Nobelstiftelsen bakom Nationalmuseum.

När Joakims egna moderatväljare visade öppet missnöje svarade han att vill ni inte ha bygget så rösta på något annat parti. Sagt och gjort. I Stockholm totalt tappade Moderaterna var fjärde väljare, i centrala Stockholm hela 9 procentenheter back.

Efter förlusten tvingades Moderaterna gå ihop med Miljöpartiet som tillsammans med Kristdemokraterna ställde kravet att skrota mastodonten, vilket skedde.

Men Joakim Larsson får stanna som borgarråd för stadsbyggnaden i Stockholm tills vidare. Hans ”meritlista” från senaste tio åren på toppnivå i staden innehåller ansvar för bostäder, integration, ytterstaden, kommunala bostadsbolag, exploatering samt ekonomiutskottet, frågan är vad han lyckats med.

23 moderater skrev ett år före valet brev till sin förbundsstyrelse och begärde att Joakim Larsson skulle få sparken. Det blir intressant att se om partiets nästa stämma väljer om landets mest misslyckade politiker, åtminstone är han det enligt väljarnas dom.

Usel journalistik (27) – Vardagsmat i DN numera
15 november 2018

Kultursidan i DN idag….se också Usel journalistik (26)

Valvinnaren sågar sin partiledare (L)
13 november 2018

Efter valet skrev jag i bloggen 13 september om att en enda person kan påverka valresultat. Det gällde då i arbetarstaden Landskrona, fortfarande full med industrier,  t ex gamla Öresundsvarvet som efter nedläggningen återuppstått i mindre skala under nya ägare.
Där har liberalen Torkild Strandberg regerat i tolv år, Liberalerna ökade nu med 8,7 procentenheter till drygt 34 procent. Socialdemokraterna som tidigare varit störst allt sedan allmänna rösträtten infördes minskade till 28 procent (-7,0).
Strandberg sågar idag 13 nov på SvD Debatt sin partiledare, se urklippet intill.

Undrar vad kvarvarande liberala gamla folkpartister, 5,5 procent i riksdagsvalet , 4 procent i senaste opinionsundersökningen, säger nu när förloraren Björklund återigen abdikerar och inte visar vilja att försöka regera med Alliansens politik.

xxx

En kommande blogg handlar om moderaten som personligen förorsakade en jätteförlust i landets största stad.